Hrater

56 tekstów – auto­rem jest Hra­ter.

Czas niedługo zam­knąć oczy, nie czuć wsty­du bezsenności.
Och, jak pięknie tak co noc umierać z miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2016, 01:25

Brakujący element

Świado­mość te­go co dzieje się w mo­jej głowie to patos,
Od­ległość tu nic nie znaczy, po­wiedz to tam­tym chłopakom.
Ty jes­teś dla mnie spełnieniem, marzeń co snułem od lat,
wciąż kiełkującym na­sieniem, które nie tworzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 grudnia 2015, 22:35

From Litzmann with..

I zra­niłem Cię dziś po raz ty­siąc czwarty,
czuję się z tym jak­bym był znów gówno warty.
Może rac­je mam, bo to jest prze­winiene wtóre,
A ja znów ro­zumiem swój błąd i przep­raszam czule.

Czyn haniebny, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 września 2015, 01:20

Do­piero przy oso­bie, która wiele dla nas znaczy, dzięki niej zaczy­namy dos­trze­gać więcej swoich za­let, ale i więcej wad, o których nie mieliśmy pojęcia. To chy­ba jest właśnie miłość. Życie ra­zem mi­mo tych wszys­tkich rzeczy, których do­wiadu­jemy się o sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2015, 21:14

Nuv

Ja­koś tak tęskno mi, ek­ran smut­ny nie świeci już.
Brak mi naszych rozmów, Twych ciepłych, kojących słów.
Pogrążony w le­tar­gu, w al­ko­holo­wym amo­ku rzu­cam się,
choć mo­je ciało po­zos­ta­je w bez­ruchu, opuszczam je.

To nie jest [...] — czytaj całość

wiersz • 4 lutego 2015, 19:03

Brak

Nie wiem co mnie cze­ka, życie sto­sem niewiado­mych,
błędne de­cyz­je, ból rzeczy nieunik­nionych.
Chciałbym la­ta te­mu wie­dzieć to co dzi­siaj, trud­no.
Może nie byłoby tej no­cy tak przeb­rzyd­le smut­no.

Jes­tem. Wiele wyzwań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2014, 01:34

Cards

Dziś gram w ot­warte kar­ty, w su­mie jak zawsze,
i brak mi su­mienia by chwy­cić za kartkę,
po kla­wiaturze, lecę jak w tłus­ty czwartek,
zos­ta­wiam tu śladów tak wiele, że gasnę.

Ula­tuje ener­gia, pro­ces wyczerpujący,
to nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 listopada 2014, 01:22

nibyżartem mimochodem

Jes­tem krzyżem królów, es­ka­lacją postępu,
ma­nifes­tem wkur­wionych, krzy­kiem za­ciśniętych zębów.
Niosę na bar­kach prawdę, mało kto ma dziś siłę,
by udźwignąć ją ze mną, tak więc słab­szych ominę.

Nie chcę zrzu­cać ciężaru na tych, którzy niegodni
są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 listopada 2014, 18:10

Bad and Evil

Cza­sem jest aż za dob­rze i boję się w sumie,
że jak po­wiem coś od siebie to ktoś mnie nie zrozumie.
Ta­kie życie, po­sunięć pla­ny wprzód na dwie kolejki,
sta­ram się mieć siłę, czas na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 listopada 2014, 22:07

chodzący kłopot

Niena­widzę siebie za to, że nie pot­ra­fię zatrzymać
za zęba­mi te­go co po­win­no gdzieś na dnie spoczywać.
Ciągle ra­nię siebie, in­nych, wszys­tko to rzecz egoizmu,
na­wet mój włas­ny ro­zum myśli so­bie - "nie dość schiz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 października 2014, 00:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hrater

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 maja 2016, 01:31PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Czas niedługo zam­knąć oczy, [...]

16 grudnia 2015, 22:35Hrater do­dał no­wy tek­st Brakujący ele­ment

20 września 2015, 01:20Hrater do­dał no­wy tek­st From Litzmann with..  

30 maja 2015, 21:14Hrater do­dał no­wy tek­st Dopiero przy oso­bie, która [...]

4 lutego 2015, 19:03Hrater do­dał no­wy tek­st Nuv

9 grudnia 2014, 01:34Hrater do­dał no­wy tek­st Brak

20 listopada 2014, 01:22Hrater do­dał no­wy tek­st Cards

11 listopada 2014, 18:10Hrater do­dał no­wy tek­st nibyżartem mi­mocho­dem

10 listopada 2014, 00:05Sierpien sko­men­to­wał tek­st Bad and Evil

9 listopada 2014, 22:07Hrater do­dał no­wy tek­st Bad and Evil